[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


YRITYSTOIMINNAN RAHOITUS

Tulorahoitusta ovat yrityksen toiminnasta kertyvät juoksevat tulot (myynti-, korko- ja muut tuotot). Tulorahoituksen riittävyys on kannattavuuden ja jatkuvuuden keskeinen edellytys. Menestyvät yritykset pystyvät rahoittamaan normaalin toimintansa tulorahoituksella. Usein investoinnit ovat kuitenkin niin suuria hankkeita, että tulorahoitus ei riitä. Tällöin yritys turvautuu yritykseen kertyneisiin varoihin, yrityksen omistajiin tai esimerkiksi pankkeihin. Luonnollisesti yritystä perustettaessa, jolloin tulorahoitusta ei vielä edes ole, tarvitaan pääomarahoitusta.

Pääomarahoitus jakaantuu oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen ja vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen.

Oma pääoma on omistajien rahaa. Oman pääoman ehtoista rahoitusta on
- voittovarojen jättäminen yritykseen. Kun yritys tekee tilikaudella voittoa, omistajat päättävät, kuinka suuren osan voitosta he jättävät yritykseen. Loput maksetaan omistajille korvauksena yritykseen sijoitetulle panokselle.
- maksullisen osakeanti eli uusmerkinnän järjestäminen. Uusmerkinnässä osakeyhtiö tarjoaa yhtiön uusia osakkeita myyntiin. Uusia osakkeita saa ostaa tiettyyn hintaan tietyssä suhteessa vanhoihin osakkeisiin sisältyviä merkintäoikeuksia kohti. Näin osakkeen omistajat sijoittavat yritykseen lisää rahaa. He voi myös halutessaan myydä merkintäoikeutensa ja yhtiö voi saada uusia omistajia. Yhtiö voi myös järjestää suunnatun osakeannin jollekin tietylle rajatulle ryhmälle.

Omalle pääomalle tyypillisiä piirteitä yrityksen kannalta ovat:
- Varat on annettu yritystoimintaan periaatteessa pysyvästi.
- Sijoitukselle maksetaan korvausta (osinkoa), jos yritys toimii kannattavasti ja omistajat niin päättävät.
- Sijoitus antaa päätösvaltaa yrityksessä.
- Jos yritys lopetetaan (esim. konkurssissa) oman pääoman sijoittajat saavat sijoituksensa takaisin vasta muiden rahoittajien ja velkojien jälkeen, jos varoja vielä on.


Riskirahoittajat

Kehitysyhtiöt rahoittavat oman pääoman ehdoin pääasiassa pieniä ja keskisuuria voimakkaassa kehitys- ja kasvuvaiheessa olevia yrityksiä. Pääomasijoituksen tarjoamisen lisäksi kehitysyhtiöt osallistuvat aktiivisesti yrityksen kehittämiseen. Ne antavat konsulttiapua johtamiseen, markkinointiin, tuotekehitykseen ja muihin tärkeisiin yritystoiminnan osa-alueisiin liittyen.

Kehitysyhtiön eräs muoto on venture capital -toiminta, joka on yleistä Yhdysvalloissa ja kasvaa myös Euroopassa. Venture capital -yhtiö toimii kuten kehitysyhtiö, mutta sen rahoitus on selkeämmin määräaikaista. Rahoitusta annettaessa sovitaan myös osakkuudesta luopumisesta. Venture capital -yhtiölle riittää yleensä vähemmistöosakkuus kohdeyrityksessä. Kehitysyhtiö on usein enemmistöomistaja. Kehitysyhtiö saattaa myös jäädä omistajaksi pidemmäksi aikaa.

Kasvaviin, usein uudella alalla toimiviin yrityksiin liittyy paljon riskejä, jotka saattavat realisoitua. Yritys ei olekaan kannattava tai se ei selviä olosuhteiden muututtua. Näin riskisijoittaja voi menettää jopa koko sijoittamansa pääoman.

Riskirahoittajat hyötyvät toiminnastaan myymällä menestyvän yrityksen osakkeet yleensä huomattavasti ostohintaa korkeampaan kurssiin. Aktiivinen kohdeyrityksen kehittämistoimintaan osallistuminen erottaa kehitys- ja venture capital -yhtiöt sijoitusyhtiöistä, joiden päämääränä on vain hyötyä osakkeiden arvon noususta ja osingoista.


Velkaakin tarvitaan

Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta on
lyhytaikainen vieras pääoma (velka erääntyy alle vuodessa)
- ostovelat (myyjä on antanut maksuaikaa esimerkiksi kuukauden)
- tililuotot

pitkäaikainen vieras pääoma (velka erääntyy maksettavaksi vasta yli vuoden kuluttua)
- pankkilainat
- TEL-takaisinlainaus (yritys voi lainata takaisin osan vakuutusyhtiöille maksamistaan lakisääteisistä työeläkemaksuista)
- muut vakuutusyhtiölainat
- joukkovelkakirjalainat. Yrityksen on usein vaikea saada riittävän suurta rahamäärää yhdeltä lainanantajalta. Tällöin se voi lainata varoja pitkäksi aikaa suurelta joukolta sijoittajia laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainan, joka on useaksi erilliseksi yleisölle myytäväksi velkakirjaksi jaettu laina.

Vieraalle pääomalle tyypillisiä piirteitä ovat seuraavat:
- Varoihin liittyy takaisinmaksuvelvollisuus.
- Varoille maksettava korvaus on ennalta sovittu ja se on maksettava, vaikka tuloja ei kertyisikään. Jos yritys ei selviydy maksu velvoitteistaan, velkoja voi hakea yrityksen konkurssiin.
- Sijoitus ei anna päätäntävaltaa yrityksessä.
- Vieraan pääoman sijoittajien etuoikeusjärjestys yritystä lopetettaessa riippuu lainojen vakuuksista.


Velalle tarvitaan turvaava vakuus

Yritys ei saa velkaa ilman vakuutta. Vakuudella velanantaja pyrkii turvaamaan saatavansa, sekä velan pääoman että korot.

Useimmin yritys käyttää vakuutena omaan kiinteistöön kohdistuvaa kiinnitystä tai kiinteistöyhtiön osakkeita. Yritys voi myös käyttää vakuutena yritystoimintaan liittyvää kiinnityskelpoista irtainta omaisuutta, kuten koneita, laitteita ja varastoa. Hyväksyäkseen tälläisen yrityskiinnityksen rahoittaja arvioi huolella yrityksen tilan ja seuraa sen kehitystä. Oleellista on, että yrityskiinnityksen kohteena oleva omaisuus säilyttää arvonsa, eikä sitä siirretä poiS kiinnityksen piiristä. Yrityskiinnitykseen liittyvien riskien vuoksi sen vakuusarvo käypään arvoon nähden voi olla varsin pieni. Yleensähän vakuusarvoksi hyväksytään 60-80 prosenttia käyvästä arvosta.

Varsinkin pienissä yrityksissä on tavallista, että yrittäjä panttaa vakuudeksi esimerkiksi oman asuinhuoneistonsa osakkeet ja antaa vielä omavelkaisen takauksen. Tällöinhän takaaja sitoutuu vastaamaan yrityksen velasta kuin omastaan. Luonnollisesti yrittäjän itsensä lisäksi takaajina voi toimia muitakin henkilöitä.


Sekä vierasta että omaa pääomaa

Vaihtovelkakirjalaina muodostuu velkakirjasta ja vaihto-oikeudesta. Velkakirjaosa on tavallinen joukkovelkakirja, joka takaa sijoittajalle korkotuoton. Korko on yleensä vallitsevaa korkotasoa alempi, sillä vaihto-oikeus mahdollistaa yhtiön osakkeen arvonnousun hyödyntämisen. Kun vaihtovelkakirjalainaa maksetaan takaisin etukäteen sovituilla lyhennyksillä, sijoittaja voi rahan sijasta ottaa yhtiön uusia osakkeita.

Optiolaina muodostuu optiolainavelkakirjasta ja optiotodistuksesta. Velkakirjaosalle maksetaan vuosittain korkoa, joka yleensä on huomattavasti alhaisempi kuin perinteisille joukkovelkakirjoille maksettava korko. Optiotodistus antaa kuitenkin oikeuden merkitä yhtiön osakkeita lainaehdoissa määrätyn määrän määrättyyn hintaan.

Sekä vaihtovelkakirjalainan että optiolainan liikkeeseen laskenut yhtiö saa edullista lainapääomaa selvästi markkinakorkoa alemmalla korolla. Samalla yritys voi saada uusia omistajia, mitä se voi pitää ei-toivottavana tai hyvänä asiana.YRITYKSEN TALOUDEN TILAN ARVIOIMINEN

Tunnusluvuilla kuvataan yrityksen talouden tilaa. Niiden tulkinta ei kuitenkaan aina ole yksiselitteistä ja siksi yritysten arvioimisessa tuleekin tarkastella yhtä aikaa useita eri tunnuslukuja kokonaiskuvan luomiseksi. Ohessa annetaan karkeat tunnuslukujen arviointiohjeet. Luotettavan kuvan saamiseksi tunnuslukuja tulee verrata useisiin saman ja myös eri alojen yritysten lukuihin. Numerotavoitteet muuttuvat lisäksi ajan myötä.

Liikevaihto kuvaa yrityksen myyntiä tilikauden aikana.

Lv:n muutos-%; verrataan alan yleiseen kehitykseen.

Kannattavuus:
Nettotulos-% = nettotulos(=omistajille jäävä voitto) / liikevaihto
yli 10 % erinomainen, 5-10 % hyvä, 0-5 % tyydyttävä, alle 0 % heikko

Sijoitetun pääoman tuotto, %:
Sipo-% = (nettotulos + korkokulut + välittömät verot) / (oma pääoma + vieras pääoma - korottomat velat)
yli 20 % erinomainen, 10-20 % hyvä, 5-10 % tyydyttävä, 0-5 % välttävä
Sipo-%:n arvioinnissa lähtökohtana pidetään sitä, että tunnusluvun tulee ylittää muutamalla prosenttiyksiköllä vallitseva riskitön korkotaso.

Oman pääoman tuotto, % eli Opo-% = nettotulos / oma pääoma:
Oman pääoman tuottoprosentin tavoitetaso riippuu markkinoiden tuottovaatimuksesta. Oman pääoman tuottoprosentti on erittäin herkkä yrityksen velkaantumisasteen suhteen. Terve ja kannattava yritys voi nostaa oman pääoman tuottoa lisäämällä vieraan pääoman osuutta. Tätä kutsutaan vieraan pääoman vipuvaikutukseksi. Velkaantumisasteen kasvaessa kasvavat kuitenkin myös rahoitukselliset riskit.

Vakavaraisuus:
Omavaraisuusaste, % = oma pääoma / oma + vieras pääoma
yli 50 % erinomainen, 40-50 % hyvä, 30-40 % tyydyttävä, 20-30 % välttävä, alle 20 % heikko

Gearing, % (velkaantumisaste) = (korolliset velat - kassa ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit) / oma pääoma
alle 0 % erinomainen, 0-40 % hyvä, 40-80 % tyydyttävä, 80-120 % välttävä

Maksuvalmius:
Current ratio = rahoitus- ja vaihto-omaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma
1,5 - 2 hyvä, 1-1,5 tyydyttävä, alle 1 heikko
Current ratio mittaa yrityksen kykyä suoriutua lyhytaikaisista veloistaan.

Osakekohtaisia tunnuslukuja:

EPS = Earnings per share = nettotulos / osakkeiden lukumäärä = nettotulos / osake

P/E = Price per Earnings = osakekurssi / nettotulos per osake
P/E-luku kertoo, kuinka moninkertainen osakkeen nykyinen markkinahinta on yrityksen sen hetkiseen osakekohtaiseen tulokseen verrattuna. P/E-luvun arvo muuttuu jatkuvasti osakkeen markkinahinnan muuttuessa ja riippuen siitä käytetäänkö E:nä toteutunutta tulosta vai ennustetta.

Yleisen käsityksen mukaan korkea P/E-luku tarkoittaa, että yrityksen tuloksen uskotaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa ja siksi osakkeesta suostutaan maksamaan suhteellisen korkea hinta. Toisaalta korkea P/E-luku saattaa merkitä osakkeen yliarvostusta. Korkea P/E-luku on siten tavallisesti merkki suuremmasta riskistä, joka toisaalta tuo usein mukanaan mahdollisuuden parempaan tuottoon. Matala P/E-luku on tunnusomaista hitaasti kasvavien, perinteisten toimialojen yrityksille. Matala P/E-luku voi siis merkitä pienempää riskiä ja vakaampaa tuottoa tai sitten hyvin suurtakin riskiä, jos osakekurssi on alhaalla heijastaen yrityksen taloudellisia vaikeuksia.

P/B = Price per Book Value = osakekurssi / oma pääoma per osake
Tunnusluvussa nimittäjässä oleva B tarkoittaa karkeasti sitä rahamäärää, joka osakkeenomistajille jäisi, jos yrityksen omaisuus myytäisiin ja kaikki velat maksettaisiin. Kun P/B-suhde on korkea, on yhtiön nykyinen markkina-arvo korkea suhteessa sen kirjapitoarvoon ja päin vastoin. Korkea P/B-suhde on tyypillistä kasvuyrityksille, joihin kohdistuu suuria odotuksia tulevaisuuden tuotoista.

osinko per osake

Osinko/tulos = osinko per osake / nettotulos per osake
liikevaihdon kasvuun panostavat yritykset jakavat yleensä pienemmän osuuden voitostaan osinkoina kuin hitaamman kasvun yritykset

efektiivinen osinkotuotto-% = osinko per osake / osakekurssi
Korkea efektiivinen osinkotuotto on tyypillistä taloudellisesti vakaille yrityksille, jotka toimivat hitaasti kasvavilla toimialoilla. Kyseessä on siis tyypillisesti tuotto-osake. Matala efektiivinen osinkotuotto on puolestaan tyypillistä kasvuosakkeille. Osakkeenomistajat odottavat saavansa tuottonsa tulevaisuuden arvonnousuna osinkojen asemasta. Myös taloudellisissa vaikeuksissa olevalla yrityksellä saattaa olla matala osinkotuotto, jos yritys tekee tappiota pidemmän aikaa.


Takaisin lisämateriaali -sivulle.